หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ท่าฉนวน
''ส่งเสริมและพัฒนา แก้ไขปัญหา
พัฒนาอย่างเป็นระบบ''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าฉนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลท่าฉนวน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าฉนวน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-655-188
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าฉนวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ปลูกข้าวโพด ปลูกพริกฯลฯ ราษฎรจะทำการเกษตรกรรมได้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง ต่อปี ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังตลอดปี ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อบต.จึงมีการ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาทำประมง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี แทนการ อพยพไปหางานทำในต่างจังหวัดและต่าง ประเทศ ประชาชนจึงมีการรวมกลุ่มทำประมงน้ำจืดตามแนวปฏิบัติของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลท่าฉนวนนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ 99 โดยมีวัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
วัดหางตลาด หมู่ที่ 3
 
วัดข่อมตาล หมู่ที่ 4
 
วัดน้ำเรื่อง หมู่ที่ 12
 
วัดท่าฉนวน หมู่ที่ 6
 
วัดปทุมวนาราม หมู่ที่ 11
 
สำนักสงฆ์วัดหนองบัวเก่า หมู่ที่ 2
 
สำนักสงฆ์วัดหนองแม่ลอน หมู่ที่ 7
 
สำนักสงฆ์วัดเสาหิน หมู่ที่ 8
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง ได้แก่  
 
สถานีอนามัยบ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 1
 
สถานีอนามัยบ้านน้ำเรื่อง หมู่ที่ 12
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100