หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางและการยืมใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2