หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือทะเบียนพาณิชย์ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)