หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   1 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   27 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต   27 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   26 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการประชาชน   25 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนเมษายน 2561   25 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561   25 มิ.ย. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2554