องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย